Zhan Xian is on hiatus

There will be no Zhan Xian chapters for a few days.